De InnovatieCirkel©

De InnovatieCirkel is ontwikkeld door Albert Kamphuis. Het is een integrale uitwerking van de vele onderzoekingen naar succesvol leiderschap en innoveren van de laatste 50 jaar.
Het laat zien en ervaren, wat het betekent om competent en bewust te innoveren, te veranderen en beschikbare talenten tot ontplooiing te laten komen.

Omdat je nu eenmaal leeft in de samenleving, wat hij noemt het Levende Systeem, heeft hij met het InnovatieCirkel model gekeken naar hoe we stappen en processen volgen in ons dagelijks handelen. In zijn werk met leiders, teams en organisaties in de afgelopen 35 jaar, heeft hij zijn ervaringen uitgewerkt in de opleidingen.

De InnovatieCirkel is de basis van de Egowijs Leiderschap training.

De InnovatieCirkel is een methodische en procesmatige ondersteuning van vernieuwings- en veranderingsprocessen, waarbij de Egowijze inzet van individuele talenten en competenties, van doorslaggevende betekenis zijn voor succes. De daarbij horende persoonlijke ontwikkeling garandeert dan ook steeds betere resultaten.

Sinds september 2012 is de gereviseerde 2e druk van de InnovatieCirkel in het Engels verschenen.
''Egowise Leadership & the Nine Creating Forces of the InnovationCircle''
  Bekijk hier de inhoudsopgave.

 
Zie info over de InnovatieCirkel facilitator Train de Trainer opleiding.

De InnovatieCirkel is opgebouwd uit drie lagen, van buiten naar binnen met als basis de kern:

Laag 3: De BuitenCirkel
Laag 2: De BinnenCirkel
Laag 1: De Kern

De resultaten van je organisatie zijn de resultaten van jouw werk, van de teams en het geheel van kennis en kunde wat je als leider activeert. Je staat vol vertrouwen in verbinding met de onvermijdelijkheid van de realiteit, zoals die zich aanbiedt in de samenleving.
Wij noemen dat laag 3. De BuitenCirkel:  Beheersing en Organisatie

Succes is gebaseerd op wat mensen in een organisatie met elkaar bereiken, we zien hier die samenwerking in laag 2 als de bouwsteen voor succes van laag 3.
Laag 2. De BinnenCirkel: Betrokken Samenwerking en Co-creatie

Echter als basis zien we Egowijs Persoonlijk Meesterschap van waaruit het geheel mogelijk wordt.
Wij noemen dat laag 1. De Kern: Bezieling en Persoonlijk Meesterschap

In laag 1 en 2 succesvol zijn levert de basis waarop een organisatie groots wordt zoals in ons tijdsbeeld uit onderzoek naar voren komt.

In laag 3 worden dan makkelijker resultaten behaald zoals die naar voren komen uit meerdere onderzoeksresultaten van goed draaiende organisaties, zoals hun onderzoek ''Beyond Performance'' van McKinsey ook aangeeft.

Enkele citaten uit hun onderzoek:

  1. ‘’Wanneer leidinggevenden worden gevraagd de belangrijkste factoren te noemen voor motivatie om te blijven in of zich bij een organisatie aan te sluiten, waren de hoogst gerangschikte factoren 'Vrijheid & autonomie' en 'Spannende uitdagingen'. Werknemers willen zich niet een radertje in het wiel  voelen maar bij machte zijn om een zinvolle bijdrage te leveren’’.
  2. In een IPSOS Mori peiling van 100 bestuurders van de 500 grootste organisaties in het Verenigd Koninkrijk zei men dat  'Het aantrekken, motiveren en behouden van de beste werknemers'  hun voornaamste prioriteit voor het bedrijf is - voor efficiëntie en de juiste strategie.

De innovatiecirkel laat de stappen zien die in het innovatieproces worden gelopen. Daarbij is Egowijs Leiderschap bepalend.

De negen, zeer diverse Enneagram persoonlijkheidstypen zijn aan het innovatieproces gekoppeld. De aandacht ligt op de rol van talent, de interactie tussen de bij de innovatie betrokken medewerkers en de stappen van het innovatie-, veranderings- of transitieproces.


Het InnovatieCirkel proces bestaat uit 5 elkaar opvolgende fases:
Bewustwording - Positie bepalen - Koers uitzetten - In beweging brengen - Op koers houden

Als we kijken naar de overeenkomsten van de InnovatieCirkel en de weg naar succes in stappen van Beyond Performance dan zien we direct de relatie met de InnovatieCirkel en weten we ook hoe een dergelijke leiderschap en organisatie cultuur ontwikkeling het sterkst kan worden ondersteund met de Egowijs Leiderschap training.

Iedere fase heeft daarin zijn eigen kenmerk waardoor de innovatie aan kracht inboet als het niet goed wordt ingezet. Door de 5 fasen afzonderlijk te behandelen, maken we inzichtelijk hoe de negen persoonlijkheidsprofielen aan de fasen van innoveren gekoppeld zijn.

Hoe technisch of inhoudelijk een innovatie ook is, deze oeroude fasen van innoveren zijn één op één gekoppeld aan de verschillende karakters in de organisatie, de negen persoonlijkheden zoals uitgewerkt in de Enneagram persoonlijkheidsleer. Als een bepaalde fase in de organisatie minder krachtig is, komt dat omdat dat persoonlijkheidsprofiel niet in huis is, of omdat dat talent gefrustreerd rondloopt.

InnovatieCirkel Werkplaats

Innoveren (of veranderen) is vaak een spannende aangelegenheid in bedrijven en organisaties. Mensen beleven die spanning persoonlijk en dat betekent dat hun individuele vermogen om met spanning, dus stress, om te gaan mede bepalend is voor hun inzet, blijven ze ‘wakker’ en brengen hun talenten positief in of zakken ze in hun ego defensie.

De interactie tussen mensen, het aansturen van processen wordt gedomineerd door persoonlijke competenties, zowel van de ’aanstuurder’ als de ’aangestuurden’. Medewerkers die uitgedaagd worden om hun talenten te laten zien, erin te groeien, zijn en blijven gemotiveerd (en daarmee productiever), zij passen hun kennis eerder in het werk toe en de organisatie blijft in beweging.

Egowijs Leiding geven aan duurzame innovatiekracht is mensenwerk

Innovatie is cruciaal om als organisatie verder te groeien en de concurrentie een stap voor te blijven. Een organisatie die continue, kort cyclisch en volhardend innoveert, kan ruim 5 keer meer waard worden dan zijn directe concurrenten (zie bijvoorbeeld onze boekbespreking van Good to Great). En iedere organisatie heeft die potentie.  Ergens is innovatie aanwezig als onbenut potentieel dat leidinggevenden en projectmanagers lastig vinden te activeren.

Lastig hoeft innoveren helemaal niet te zijn. Want het is het inzicht dat de karakters in de organisatie het innovatieproces maken (of breken).

Activeren van innovatiekracht is niet meer dan de verschillende persoonlijkheden (9 enneagramtypes) in je organisatie op te lijnen langs het oeroude innovatieproces zoals uitgewerkt in de InnovatieCirkel aanpak.

Wil je weten wat jouw persoonlijkheidsprofiel is? Doe de typetest.

Egowijze leiders creëren daarmee een innovatiemotor wat een duurzaam antwoord is op een steeds complexer wordende kenniseconomie. Niet alleen dat, op die manier innoveren is de basis om het beschikbare talent innerlijk gemotiveerd aan het werk te hebben.

De kwaliteit van de toepassing wordt bepaald door het ontwikkelingsniveau van het aanwezige Talent in de organisatie, we noemen dat de KERN.

De Enneagram typologie geeft aan welke persoonlijkheden een optimale bijdrage aan ieder van de Innovatie fases kan leveren. Daarnaast ook per type welke obstakels en hindernissen er in iedere fase te overwinnen zijn om tot een succesvolle innovatie en verandering te komen. Die invloedsuitoefening door de medewerkers vanuit hun persoonlijkheidstype noemen we het proces van de BINNENCIRKEL.

De InnovatieCirkel brengt in kaart hoe de deelprocessen en fases bij verandering en innovatie elkaar opvolgen en wat de inhoud is voor iedere fase, we noemen dat onderdeel de BUITENCIRKEL.

InnovatieCirkel samengevat

  1. DE KERN: Individueel niveau. Een bijdrage leveren die groter is dan je eigenbelang: Als leider heb je macht en invloed – geen twijfel mogelijk. Door te werken aan je persoonlijk meesterschap, blijf je mentaal gezond en kun je deze essentiële elementen van leiderschap integer gebruiken om de waarde die je organisatie in onze maatschappij heeft, te versterken.
  2. DE BINNENCIRKEL: Team niveau. Teambuilding is belangrijk en het Team in flow brengen zodat ze co-creators worden van het succes van de organisatie, vergt dieper inzicht in de talenten, motivaties en valkuilen.
  3. DE BUITENCIRKEL: Organisatie niveau. Onze kennis en kunde is gebaseerd op hoe de beste van de beste leiders en organisaties strategische beslissingen nemen. De InnovatieCirkel is een integraal model dat je diepgaand inzicht geeft in hoe je tot die beste beslissingen komt.